نوع فایل
pdf
حجم فایل
68 صفحه
نویسنده
تاریخ انتشار
17 ژوئن 2024
تعداد بازدید
68 بازدید
100,000 تومان
Excluding 0% tax

سند مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان 

مطالعات آمایش سرزمین و آمایش سرزمین استان خوزستان  وسایر استان های کشور را می توانیداز طریق سامانه    پیام رسان طرح یاب و  دانلود نمایید. اهداف اساسی مطالعات آمایش سرزمین و سند آمایش سرزمین استان خوزستان در افق 1410 خواست های جامعه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی بوده که در قالب رویکرد تفکر راهبردی و الزامات اسناد فرادست ملی- منطقه ای، شناخت قابلیت ها و مسائل جامعه استخراج شده و مبنایی برای طراحی چشم انداز توسعه استان می باشد در این مطالعات به  سزفصل های  بشرح زیر پرداخته شده است :

 • نقش استان خوزستان در تقسیم کار عملی و منطقه ای
 • چشم انداز توسعه استان خوزستان  و مأموریت های آن
 • شکل بندی کلان نظام قضایی استان خوزستان 
 • تخصص ها و اولویت های توسعه استان خوزستان 
 • سیاست های سرزمینی توسعه بخش ها در استان خوزستان 
 • تصویر سازمان فضایی استان خوزستان  در افق توسعه یافتگی 
 • برنامه های اجرایی آمایش استان خوزستان 

فهرست مطالب مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان

 • متن سند آمایش استان خوزستان

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم

 • اهداف بنیادین توسعه فضایی
 • نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه  
 • چشم انداز توسعه استان و مأموریتهای آن

راهبردهای پابرجا 

 • شکل بندی کلان نظام فضایی
 • تخصص ها و اولویتهای توسعه استان
 • سیاست های سرزمینی توسعه بخش ها در استان
 • تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی
 • برنامه های اجرایی آمایش استان
 • آب قابل برنامه ریزی

ماده ۲ سند راهبردی مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان

۱-۲- اهداف بنیادین

۲-۲نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه ای

 •  نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی

صنعت  ، گردشگری ،  کشاورزی ، خدمات ، خدمات برتر ، آموزش عالی ، بهداشت و درمان ، آب ، انرژی ، بازرگانی ، حمل و نقل ، اقتصاد دانش بنیان ، محیط زیست و منابع طبیعی ،  دفاعی و امنیتی و پدافند غیر عامل

تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار منطقه ای

 • اقتصاد دریا پایه

کشاورزی ، صنعت و معدن ، حمل و نقل ، آب ،  مناطق مرزی اقتصاد (مناطق مرزی) ،  گردشگری ، آموزش عالی

۳-۲  چشم انداز توسعه در مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان

٢-٤  ماموریتهای توسعه استان

۵-۲  راهبردهای پابرجا

صنعت ، کشاورزی ، حمل و نقل ، محیط زیست و منابع طبیعی ، آب ، انرژی ، بهداشت و درمان ، آموزش و پژوهش ، گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نظام سکونتگاهی ، خدمات ، دفاعی امنیتی و پدافند غیر عامل ، بازرگانی ، فرابخشی

٢-٦  شکل بندی کلان نظام فضایی استان تصویر چشم انداز توسعه استان خوزستان 

 • قلمروهای اولویت دار استقرار جمعیت و فعالیت
 • قلمروهای اولویت دار استقرار جمعیت
 • قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت قلمروهای اولویت دار
 • توسعه فعالیت های بخش کشاورزی

زراعت ،  باغداری ، دامداری ،  صید و پرورش آبزیان و شیلات

 • قلمروهای اولویت دار توسعه ی فعالیتهای صنعتی و معدنی

صنایع غذایی ،صنایع شیمیایی، پتروشیمی و لاستیک و پلاستیک،  صنایع فلزات اساسی ، تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی و قطعات مورد نیاز صنایع شیمیایی، پتروشیمی و صنعت نفت، فعالیتهای معدنی

 • قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت های بخش خدمات
 • قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت های بخش گردشگری
 • قلمروهای نامناسب استقرار جمعیت و فعالیت
 • قلمروهای دارای محدودیت استقرار جمعیت
 •  قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت
 • قلمروهای دارای محدودیت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی
 • قلمروهای دارای محدودیت توسعه فعالیت های کشاورزی

ماده ۳- سند اجرایی مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان

۱-۳- تخصص ها و اولویتهای توسعه استان

 • تخصص ها و اولویتهای توسعه استان به تفکیک مناطق ۹ گانه برنامه ریزی
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۱ برنامه ریزی( اهواز، باوی کارون و حمیدیه)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۲ برنامه ریزی( آبادان و خرمشهر)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۳ برنامه ریزی (بندر ماهشهر هندیجان و شادگان)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ٤ برنامه ریزی (دزفول ، اندیمشک ، شوش ، شوشتر و گتوند)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۵ برنامه ریزی (بهبهان آغاجاری و امیدیه)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۶ برنامه ریزی(  رامهرمز رامشیر و هفتگل)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۷ برنامه ریزی (مسجد سلیمان، لالی و اندیکا)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه8  برنامه ریزی (ایذه و باغملک)
 • تخصص ها و اولویتهای منطقه ۹ برنامه ریزی (دشت آزادگان و هویزه)

۲-۳- سیاستهای سرزمینی توسعه بخش ها در استان خوزستان 

 • حمایت از توسعه شهرها و مجموعه های شهری (ساماندهی نظام سکونتگاهی)
 • حمایت از توسعه بخش صنعت از طریق  :
 • حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق

۳-۳- تصویر سازمان فضایی استان خوزستان در افق توسعه یافتگی

 • مناطق مستعد توسعه زیرساختها و حمل و نقل
 • مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگانی
 • مناطق مستعد توسعه فعالیتهای کشاورزی
 • مناطق مستعد توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی
 • مناطق مستعد توسعه فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی
 • الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی
 • الگوی توزیع خدمات اجتماعی در سطح مناطق

بهداشت و درمان ،  آموزش عالی

ماده ٤- برنامه های اجرایی مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان

بازرگانی ، صنعت و معدن ، کشاورزی و امنیت غذایی ، آب ، محیط زیست و منابع طبیعی ، انرژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نظام سکونتگاهی و توزیع فضایی جمعیت ، گردشگری ، آموزش علم و فناوری ، بهداشت و درمان ، دفاعی، امنیتی و پدافند غیر عامل

ماده 5 الی ماده 10

شرح  فعالیت های مرتبط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نقشه های سازمانی فضای در افق برنامه :

 • نقشه سازمان فضایی وضع موحود استان خوزستان
 • نقشه قلمرو های مناسب و نامناسب جمعیت استان خوزستان
 • نقشه قلمرو های مناسب و نامناسب کشاورزی استان خوزستان
 • نقشه قلمرو های مناسب و نامناسب صنعتی و معدنی  استان خوزستان
 • نقشه قلمرو های مناسب و نامناسب گردشگری   استان خوزستان
 • نقشه شهرکها و نواحی صنعتی در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه فعالیت شهرها در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه روستاهای مرکزی سطح یک استان خوزستان
 • نقشه توزیع خدمات اجتماعی در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه سطح بندی خدمات برتر در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه کشاورزی  در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه گردشگری  در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه منابع آبی خوزستان در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه زیر ساخت های انرژی و ارتباطات استان  در افق طرح استان خوزستان
 • نقشه وضعیت سازمان فضایی در افق طرح استان خوزستان 

در صورت نیاز به مطالعات پزوهشی اختصاصی  و یا مطالعات آمایش کشور و سایر استانها  می توانید با کارشناسان طرح یاب با  شماره تلفن 02166418908 هماهنگ فرمایید.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *