نوع فایل
pdf
حجم فایل
100 صفحه
نویسنده
تاریخ انتشار
18 ژوئن 2024
تعداد بازدید
65 بازدید
20,000 تومان
Excluding 0% tax

گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار مبتنی بر دینامیک اشتغال استان قم

گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار مبتنی بر دینامیک اشتغال استان قم وسایر استان های کشور را می توانیداز طریق سامانه طرح یاب دانلود نمایید. اهداف بررسی وضعیت و برنامه ریزی نظام عرضه وتقاضای نیروی انسانی کمک به توسعه اقتصادی ملی و کاهش بیکاری و اثرات نامطلوب آن می باشد. بیکاری و رکود منابع انسانی هم به تولید ملی و هم سطح درآمد خانوارها صدمه می زند بیکاری به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از توان نیروی انسانی برای ارایه خدمات و با  تولید محصول در کشور است.  لذا  افزایش بیکاری و زمان  از دست رفته  نیروی انسانی مولد در هر کشوری  ضمن اثرات منفی بر  اقتصاد ملی تبعات  اجتماعی نامطلوبی را به همراه خواهد داشت در نتیجه توجه به استفاده بهینه منابع مولد ثروت دز کشور و ایجاد و توسعه اشتغال یکی ازمهمترین اهدافی است که در کشور نیازمند برنامه ریزی  موثر و عملیاتی است

مقدمه

در این راستا شناخت و  تحلیل این بازار  بدون استفاده از مکانیزم های علمی و ابزار های  شبیه سازی درون زای  نظام  جمعیتی و عرضه و تقاصای نیروی انسانی  کشور میسر نخواهدشدگزارش تحلیل مهارتی نیروی کار  فعالیت ارزشمندی است که تا سال 1397  توسط معاونت امور اشتعال وزارت رفاه و امور اجتماعی  تهیه  شده و فعالیتی تحلیلی درمسیر شناخت  درست وضعیت بخش های اقتصادی  آموزش و ارتقا سطح مهارت نیروی انسانی به منظور تامین نیازهای نیروی انسانی بخش خدمات و تولید در استان قلم با استفاده از روش تحلیل دینامیک اشتعال و بررسی جمعیت و نیروی  کار فعال  و غیر فعال استان  مطابق فهرست زیر می باشد  که نیاز مند بروز رسانی براساس تغییرات زمانی واقع شده تا سال 1403 می باشد .

فهرست مطالب گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار و اشتغال استان قم

1-1 مقدمه گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار   8

1-2 تبیین چارچوب فکری عرضه و تقاضای نیروی کار    8

1-3 تصويرکلي سيستم اقتصادی و اجتماعی استان قم  8

1-3-1 شمای کلی اقتصادی استان    8

1-3-2 چکیده اطلاعات بخشهای اقتصادی استان     11

1-3-3 تحلیل و بررسی بخش صنعت و معدن استان قم  12

1-3-4 شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم  14

1-3-5 تعداد پروانه های بهره‌برداری شده  14

1-3-6 وضعیت پروانه های بهره‌بردار بر اساس عمده گروه‌های صنعتی   15

1-3-7 اشتغال صنایع به تفکیک گروه های صنعتی  15

1-3-8 ترکیب واحدهای صنعتی به تفکیک اندازه  15

1-3-9 پتانسیل ها و مزیت‌های صنعت استان  قم  16

1-3-10 موانع و چالش های صنعت استان  قم   17

1-3-11 تحلیل و بررسی بخش خدمات استان  17

1-4 تحلیل کسب و کارهای خدماتی استان  18

1-4-1 کسب‌ و کارهای مرتبط با زائرین   18

1-4-2 فعالیت های  مرتبط با نهادهای علمی- فرهنگی   19

1-4-3  گردشگری    20

مزیت های و چالش ها و وضعیت نیروی انسانی

1-5 مزیت، موانع، مشکلات و چالش‌های بخش خدمات قم 21

1-6 تحلیل و بررسی حوزه کشاورزی استان قم 21

1-6-1 مهم‌ترین قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی بخش کشاورزی استان قم  22

1-6-2 تنگناها و محدودیت‌های عمده بخش کشاورزی استان قم    23

1-7 ساختار نیروی کار استان بر اساس گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار 23

1-8  نقاط عطف اقتصاد و اشتغال استان و بیان دینامیک اشتغال استان  26

1-9 روند و نقاط عطف اقتصاد استان قم  27

1-10 تحلیل دینامیک اشتغال استان قم   29

1-10-1 فعالیت مرتبط با زائرین 30

1-10-2 کسب‌ و کارها و نهادهای علمی- فرهنگی  30

1-10-3 صنایع خرد و کوچک برجسته استان   30

1-11 ارتباط بخش های مختلف اشتغال استان قم   31

1-12 تحلیل ساختار کسب‌وکار در زیر سیستم اقتصادی- اجتماعی پیرامونی  32

1-13 معرفی و شناسایی رسته فعالیت‌های کسب‌وکاری استان قم  34

1-14 اولویت‌‌بندی رسته‌‌های مزیت‌‌دار استان    37

1-15 رسته ‌های منتخب و اولویت دار اشتغال استان مبتنی بر گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار  39

1-16بررسی وضعیت و معرفی نهادهای عرضه‌کننده نیروی کار    39

1-17 تحلیل وضعیت آموزش عالی استان قم    40

1-18 تعداد دانشجویان دانشگاه های استان  41

1-19بررسی وضعیت آموزش فنی و حرفه ای استان قم  54

1-20 آموزش های فنی و حرفه ای در بخش دولتی   55

  • خوشه های کسب و کار

1-21  خوشه خدمات(مراکز آموزشی دولتی)    63

1-21-1 کلاستر صنعت(مراکز آموزشی دولتی)    64

1-21-2 خوشه کشاورزی(مراکز دولتی)    66

1-21-3 کلاستر فرهنگ و هنر (مراکز دولتی)  68

1-22 تحلیل آموزش های فنی و حرفه ای در بخش خصوصی  70

1-22-1  خوشه خدمات (مراکز آموزشی خصوصی) 70

1-22-2 کلاستر صنعت (مراکز آموزشی خصوصی)  71

1-22-3  خوشه کشاورزی (مراکز آموزشی خصوصی)   73

1-22-4 کلاستر فرهنگ و هنر (مراکز آموزشی خصوصی) 74

1-23  چالش‌های آموزشی از منظر بخش خصوصی  75

1-24  تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌ و کار  76

1-24-1 تحلیل وضعیت فعلی عرضه و تقاضای نیروی کار در کسب‌‌ و کارهای رسته‌‌های اولویت‌دار  76

1-24-2 تحلیل مهارتی نیروی کار کسب‌‌ و‌ کار در رسته های اولویت‌‌دار 81

1-25 بررسی وضعیت آموزش در رسته های منتخب استان  81

1-25-1 رسته گردشگری مبتنی بر گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار 82

1-25-2 جمع‌بندی و معرفی رشته‌های مورد ‌نیاز رسته گردشگری  84

1-25-3 رسته  چاپ و نشر و صنایع فرهنگی  85

1-25-4 جمع‌بندی و معرفی رشته‌های مورد ‌نیاز رسته چاپ و نشر  87

1-25-5 رسته فناوری اطلاعات مبتنی بر گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار  88

1-25-6 جمع‌بندی و معرفی رشته‌های مورد ‌نیاز رسته فناوری اطلاعات 89

رسته های اولویت دار اشتغال در گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار و اشتغال استان قم

1-25-7  رسته کفش ماشینی و دمپایی  91

1-25-8  رسته سوهان  94

1-25-9 رسته درودگری و مبلمان  96

1-25-10 رسته فرش     100

1-25-11 رسته پوشاک  102

1-26 ایجاد شبکه همکاری بین اصناف و سازمان فنی و حرفه ای  107

1-27 پیشنهاد برگزاری رشته های مهارتی موردنیاز   107

 فهرست جداول گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار و اشتغال استان قم

1- شاخص‌های کلی جمعيت و نيروی انسانی استان در سال 95

2- سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک جنسیت

3- شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم

4- نواحی صنعتی استان قم

5- وضعیت پروانه‌های بهره‌بردار استان قم بر اساس گروه‌های صنعتی

6- ساختمان بازار کار استان قم 1394

7- شاخص‌های عمده نیروی کار جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس

8- وضعیت اشتغال شاغلان استان قم

9- سهم اشتغال در بخش های اقتصادی

10- روند تغییرات اقتصاد استان قم

11- رسته فعالیت‌های اصلی استان به تفکیک موضوع و منطقه

12-وضعیت محصولات و تولیدات استان قم

13- شاخص های اولویت بندی رسته‌های مزیت دار استان

14- معرفی رسته فعالیت‌های مهم استان

15- فهرست موسسات آموزش عالی استان قم

وضعیت نیروی انسانی

16- تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان قم به تفکیک گروه تحصیلی، دوره تحصیلی و جنسیت

17- تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان قم به تفکیک نوع وابستگی، دوره تحصیلی و جنسیت

18- تعداد رشته ها و درصد فراوانی گروه های آموزشی

19- جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی بر حسب وضع فعالیت اقتصادی در استان

20- تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان قم

22- جمعیت آموزش‌دیدگان سازمان در استان قم بر حسب استاندارد آموزشی، جنس در سال 96

23- تحلیل تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب با دینامیک اشتغال استان

24- تعداد رشته های آموزش عالی مطابق با رسته های اولویت دار

25- تعداد رشته های آموزش فنی و حرفه­ای مطابق با رسته های اولویت دار

26- آموزشی های موجود به تفکیک رسته های اولویت دار استانی در بخش کشاورزی به تفکیک رسته

27- دوره های آموزشی های موجود به تفکیک رسته های اولویت دار استانی در بخش صنعت به تفکیک رسته

28-  آموزشی های موجود به تفکیک رسته های اولویت دار استانی در بخش خدمات به تفکیک رسته

50- دوره های آموزشی های موجود در رسته گردشگری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

29- تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌وکار رسته گردشگری

30- تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌وکار رسته چاپ و نشر و صنایع فرهنگی

31- تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌وکار رسته کفش و دمپایی

32- تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌وکار رسته سوهان

33- عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌وکار رسته مبلمان و درودگری

34- تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌وکار رسته فرش

35- عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب‌ و کار رسته پوشاک

 فهرست نمودارها گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار و اشتغال استان قم

1- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی از کل اشتغال استان

2- روند سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان

3- روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی استان قم و تعداد اشتغال آن

4-وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی استان قم بر اساس گروه‌های صنعتی

5- تفکیک گروه‌های صنعتی بر اساس اندازه

6- واحدهای صنفی استان قم به تفکیک نوع فعالیت

7- روند نرخ بیکاری استان قم در مقایسه با نرخ بیکاری کشور

8- روند نرخ مشارکت اقتصادی استان قم در مقایسه با کشور

9- روند مشارکت زنان استان قم در مقایسه با کشور

10- روند سهم اشتغال بخش های اقتصادی استان طی سالهای 84 الی95

11- ترکیب آموزش‌ها در دانشگاه‌های استان

12- دانشجویان استان به تفکیک جنسیت برحسب درصد

13- دانشجویان استان به تفکیک جنسیت برحسب تعداد

14- دانشجویان استان به تفکیک جنسیت برحسب نوع دانشگاه

15- تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان قم به تفکیک نام دانشگاه

16- تعداد دانشجویان استان قم به تفکیک گروه تحصیلی

17- مقایسه تعداد دانشجویان استان قم به تفکیک گروه تحصیلی با کشور

18- تعداد دانشجویان استان قم به تفکیک مقطع تحصیلی

19- تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان قم به تفکیک نوع وابستگی

20- تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان قم به تفکیک نوع دانشگاه

21- تعداد کل دانشجویان به تفکیک نوع دانشگاه

رشته های آموزشی

22- تعداد رشته های آموزش عالی برحسب نوع دانشگاه

23- رشته های آموزش عالی برحسب نوع دانشگاه

24- تعداد رشته ها آموزش عالی برحسب نوع دانشگاه

25- فراوانی رشته­های آموزشی دانشگاه­های استان قم به تفکیک گروه آموزشی

26- تعداد دانشجویان هرگروه آموزشی به تفکیک نوع دانشگاه

27- تعداد دانشجویان دانشگاه­های استان قم به تفکیک گروه آموزشی

28- رشته های پرتکرار در دانشگاه­های استان

29- تعداد رشته های دانشگاهی به تفکیک رسته های اولویت دار استان

30- تعداد دانشجویان دانشگاه ها به تفکیک رسته های اولویت دار استان قم

31- رشته های مرتبط با رسته های مختلف به نسبت کل رشته های دانشگاه های استان قم

32- ترکیب آموزش‌ها در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان برحسب تعداد کارآموزان

33- آموزش‌ها ی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان برحسب ساعت آموزشی

33- مجوزهای صادر شده آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان قم

34- تعداد دوره های آموزشی مراکز دولتی فنی و حرفه ای به تفکیک خوشه آموزشی

35- ساعت برگزار شده در مراکز دولتی فنی و حرفه ای

آموزش فنی حرفه ای

36- میزان تناسب دوره های آموزشی برگزار شده مراکز دولتی با رسته های مزیت دار

37- تناسب دوره های آموزشی برگزار شده مراکز دولتی با رسته های مزیت دار استان

38- میزان تناسب دوره های آموزشی برگزار شده مراکز خصوصی با رسته های مزیت دار

39- میزان تناسب دوره های آموزشی برگزار شده مراکز خصوصی با رسته های مزیت دار

40- تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه صنعت در مراکز دولتی

41- تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه کشاورزی

42- میزان تناسب دوره های آموزشی برگزار شده مراکز دولتی با رسته های مزیت دار کشاورزی استان برحسب درص

43- تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه فرهنگ و هنر در مراکز دولتی

  • رسته مزیت دار

44- نمودار تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه خدمات در مراکز خصوصی

45- نمودار تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه خدمات در مراکز خصوصی

47- تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه صنعت در مراکز خصوصی

48-  دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه کشاورزی در مراکز خصوصی

49- تعداد دوره های آموزشی مرتبط با رسته های مزیت دار گروه فرهنگ و هنر در مراکز خصوصی

50- دوره های آموزشی های موجود در رسته گردشگری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

51- دوره های آموزشی های موجود در رسته گردشگری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

52- دوره های آموزشی های موجود در رسته فناوری اطلاعات در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

53- دوره های آموزشی های موجود در رسته کفش و دمپایی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

54- آموزشی های موجود در رسته سوهان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

55- دوره های آموزشی های موجود در رسته درودگری و مبلمان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

56- آموزشی های موجود در رسته فرش در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

57- دوره های آموزشی های موجود در رسته پوشاک در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

در صورت نیاز به مطالعات پزوهشی اختصاصی  و یا مطالعات آمایش کشور و سایر استانها  می توانید با کارشناسان طرح یاب از طریق  پیام رسان  یا شماره  تلفن 02166418908 هماهنگ فرمایید.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *